دیوار تصادف قوانین محققان رانندگی مطالعات

دیوار: تصادف قوانین محققان رانندگی مطالعات تصادفات رانندگی راهنمایی

گت بلاگز بازار خودرو نوسان در تولید سواری‌های دوگانه‌سوزها

شهریور ماه امسال تولید بعضی سواری‌های دوگانه‌سوز کم کردن و بعضی نیز زیاد کردن یافته است. 

نوسان در تولید سواری‌های دوگانه‌سوزها

نوسان در تولید سواری های دوگانه سوزها

عبارات مهم : ایران

شهریور ماه امسال تولید بعضی سواری های دوگانه سوز کم کردن و بعضی نیز زیاد کردن یافته هست.

به گزارش ایسنا، تولید پژو پارس دوگانه سوز کشور عزیزمان ایران ماشین مرکزی با زیاد کردن همراه بوده و از ۵۱۳ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۷۷۲ دستگاه رسید.

نوسان در تولید سواری‌های دوگانه‌سوزها

تولید سمند دوگانه سوز کشور عزیزمان ایران ماشین مرکزی ولی متوقف شده است و از ۱۶۴۶ دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۵ به صفر کم کردن یافت.

تولید پژو ۴۰۵ دوگانه سوز کشور عزیزمان ایران ماشین خراسان نیز کم کردن یافته و از ۵۳۴۱ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۲۹۱۱ دستگاه رسید.

شهریور ماه امسال تولید بعضی سواری‌های دوگانه‌سوز کم کردن و بعضی نیز زیاد کردن یافته است. 

شهریور ماه امسال تولید سمند دوگانه سوز کشور عزیزمان ایران ماشین تبریز صعودی بوده و از ۱۸۳۲ دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۵ به ۳۴۰۴ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید پراید دوگانه سوز پارس ماشین ولی متوقف شده است و از ۷۹ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید تیبا دوگانه سوز سایپا کاشان صعودی بوده و از صفر دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۵ به ۷۶۸ دستگاه زیاد کردن یافت.

نوسان در تولید سواری‌های دوگانه‌سوزها

واژه های کلیدی: ایران | ماشین | دستگاه | شهریور ماه | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs